SRU For Sustainable Development – SRU Sustainable Development Goals

SRU SDGs

เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้ง 17 เป้าหมาย

อ่านข่าว SDGs
Mar
29

COCO Life มะพร้าวชาวเกาะ

At 10:33 am
By วิทยาลัยสหวิทยาการ เกาะสมุย
Aug
17

ประชุมติดตามและประเมินผลรายงานฉบับสมบูรณ์ (Bio digester)

At 3:41 pm
By วิทยาลัยสหวิทยาการ เกาะสมุย
ImageTitleDateAuthorCategories
ววม.ต้อนรับ มูลนิธิชัยพัฒนา เซ็นทรัล กรุ๊ป และภาคีเครือข่าย ร่วมประชุมติดตามโครงการด้านการจัดการขยะร่วมกับภาคีเครือข่าย2024/07/12SDG 17, SDG 22024-07-12 16:27:57
โครงการ ‘การขับเคลื่อนผู้นำนักศึกษา สู่การประเมิน ITA’2024/06/17SDG 16, กิจกรรม2024-06-17 09:13:13
COCO Life มะพร้าวชาวเกาะ2024/03/29SDG 17, SDG 22024-03-29 10:33:27
อาจารย์เชฟลงพื้นที่อัพสกิลสตรี เสริมสร้างรายได้ จากสินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่น2023/11/24SDG 1, SDG 82023-11-24 14:50:00
กิจกรรมอบรมทำความเข้าใจทำความรู้จักเกษตรอินทรีย์และการรับรองความเป็นเกษตรอินทรีย์2023/08/29SDG 17, SDG 22023-08-29 15:51:00
คณะพยาบาลศาสตร์จัดโครงการสร้างเสริมสุขภาพอบรมให้ความรู้ในกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ประจำปี 25662023/08/26SDG 32023-08-26 20:07:24
ประชุมติดตามและประเมินผลรายงานฉบับสมบูรณ์ (Bio digester)2023/08/17SDG 17, SDG 22023-08-17 15:41:00
ประชุมรายงานความก้าวหน้า โครงการ Coconut upcycling: wood alternative material2023/08/10SDG 172023-08-10 15:57:00
เครือข่ายท่องเที่ยวเกาะสมุยทดสอบเส้นทางเกาะพะลวย2023/06/20SDG 14, SDG 17, SDG 82023-06-20 15:32:00
สำนักจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประชาสัมพันธ์จุดบริการ รับ-ส่ง ภายในมหาวิทยาลัย โดยใช้ยานยนต์ไฟฟ้า (SRU ECO)2023/06/19SDG 72023-06-19 11:51:42
เครือข่ายสมุยสีเขียวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน2023/06/18SDG 2, SDG 72023-06-18 11:37:00
สวพ.ร่วมประชุมพิจารณาร่างหลักสูตรนักสร้างสุของค์กรสุขภาวะ เครือข่ายราชภัฏกลุ่มภาคใต้2023/06/08SDG 82023-06-08 08:58:44
“พลังงานสีเขียวเพื่อภาคใต้สีเขียว” (EP1)2023/06/08SDG 72023-06-08 08:38:58
คณะครุศาสตร์ร่วมปลูกป่าชายเลนสร้างบ้านหลังแรกของสัตว์น้ำ และร่วมสืบสานการทำผ้าบาติกลายโบราณ2023/05/12SDG 14, SDG 152023-05-12 11:03:38
English camp for kids. 8-10 May 20232023/05/10SDG 42023-05-10 09:18:00
มรส.ร่วมระดมความคิดจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาคภาคเอกชน ระยะที่ 2 ระดับจังหวัด2023/05/10SDG 162023-05-10 09:05:42
คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรม workshop คุณแม่มือใหม่ ณ โรบินสันสุราษฎร์ธานี2023/05/08SDG 32023-05-08 10:42:52
Our Activities2023/04/25SDG 172023-04-25 15:37:07
“ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต (LLC) SRU จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น ณ บริษัท ทักษิณปาล์ม (2521)”2023/04/20Uncategorized, กิจกรรม2023-04-20 14:46:27
Amazing Organic เที่ยววิถีออร์แกนิคของดีไม่ต้องพ’ยาม2023/04/05SDG 13, SDG 172023-04-05 19:39:41
สวพ.เข้าร่วมประชุม “คณะทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด”2023/03/31SDG 13, SDG 162023-03-31 11:15:15
มรภ.สุราษฎร์ธานี-เทศบาลตำบลขุนทะเล แถลงข่าวยกผักตบเพิ่มมูลค่าเป็นปุ๋ยชีวภาพสร้างรายได้สู่ท้องถิ่น2023/03/29SDG 172023-03-29 16:00:49
สวพ. ร่วมขับเคลื่อนพัฒนาประชากรตามแผนฯ 13 และอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย2023/03/27SDG 162023-03-27 11:17:59
คบว.สวพ.เร่งขยายพันธุ์”สาหร่ายข้อ” จัดทีมลงพื้นที่เกาะพะลวย2023/03/20SDG 14, Uncategorized2023-03-20 15:27:36
คบว.สวพ. speed up ไตรมาส 2 ผลักดัน! การท่องเที่ยว “เกาะพะลวย” ด้วยภาษาอังกฤษ2023/03/20SDG 4, Uncategorized2023-03-20 11:24:30
คบว.สวพ. ขับเคลื่อนการดำเนินงานไตรมาส 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติเสริมสร้างสุขภาพเกษตรกรแบบครบวงจร “บ้านห้วยเสียด”2023/03/20SDG 3, Uncategorized2023-03-20 09:37:31
“คลินิก ITA 2566”2023/03/17SDG 16, กิจกรรม2023-03-17 09:19:37
บริหารจัดการน้ำจากแหล่งธรรมชาติในการอุปโภคบริโภค2023/03/15SDG 11, SDG 13, SDG 62023-03-15 14:45:00
สำนักงาน ป.ป.ช. จัดเก็บข้อมูล EIT มรส.2023/03/08SDG 16, กิจกรรม2023-03-08 14:42:16
สำนักวิทยบริการฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครู ตชด.2023/03/06SDG 42023-03-06 09:24:00
การจัดการขยะเปียกต้นทาง ด้วยเครื่องแปรรูปขยะชีวมวล (Bio Digester)2023/03/02SDG 12, SDG 172023-03-02 16:19:33
คบว.สวพ. ขับเคลื่อนงานพื้นที่เกาะพะลวยยกระดับมาตรฐานบรรจุภัณฑ์และมาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากสาหร่ายข้2023/03/02กิจกรรม2023-03-02 15:25:22
คบว.สวพ. ขับเคลื่อนการดำเนินงานการบูรณาการเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุฯ “ตําบลด่านสวี” ภายใต้กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชนด่านสวี2023/02/24Uncategorized, กิจกรรม2023-02-24 15:58:42
มรส. จับมือท้องถิ่น จัดกิจกรรมสอนว่ายน้ำให้แก่เยาวชน เพื่อลดสถิติการจมน้ำ2023/02/23SDG 32023-02-23 13:50:17
คบว.สวพ. ขับเคลื่อนการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 จัดอบรมฟื้นฟูความรู้และทักษะการดูแลผู้สูงอายุแก่อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุตำบลขุนทะเล (Care Giver: CG)2023/02/22SDG 32023-02-22 17:03:44
คบว. สวพ. เร่งสปีดโครงการไตรมาส 2 จัดอบรมปฏิบัติการถ่ายทอดการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในพื้นที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านคลองเรือ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี2023/02/16กิจกรรม2023-02-16 15:20:57
มรส.ผนึกกำลัง เทศบาลตำบลขุนทะเล สฎ. ยกระดับการบริหารจัดการขยะอินทรีย์ในพื้นที่ตำบลขุนทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี2023/02/15SDG 172023-02-15 14:27:41
นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มรส. ให้บริการการประเมินสุขภาพเบื้องต้นและการเปลี่ยนแปลงในวัยผู้สูงอายุ แก่นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลขุนทะเล2023/02/09SDG 32023-02-09 21:10:22
SCC มรส. เร่งขับเคลื่อนอบรมให้ความรู้ สร้าง สุขภาพจิต สุขภาพใจ เครียดได้ คลายเป็น สร้างวัคซีนหัวใจ มีนักศึกษาเข้าร่วมกว่า 4 พันคน2023/02/08SDG 32023-02-08 08:31:00
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการประเมิน ITA 2566 : 10 ตัวชี้วัด 7 ตัวชี้วัดย่อย 88 ข้อคำถาม”2023/02/02SDG 162023-02-02 09:45:44
สวพ.คบว. Start ไตรมาส 2 เตรียมจัดอบรมปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้น มุ่งเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุแบบครบวงจร และการจัดการขยะเพื่อการท่องเที่ยว “ตําบลด่านสวี”2023/01/24กิจกรรม2023-01-24 16:07:59
โปรเจคต่อยอดผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวเกาะสมุย2023/01/20SDG 82023-01-20 16:08:27
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดอบรมพัฒนาศักยภาพทักษะการเรียนรู้อักษรเบรลล์หวังสร้างความชำนาญในการใช้อักษรเบรลล์ให้นักศึกษาที่บกพร่องทางการมองเห็น2023/01/20SDG 102023-01-20 09:54:00
SCC มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดอบรมเสริมสร้างสุขภาพจิต สุขภาพใจ เครียดได้ คลายเป็น ให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รุ่นที่22023/01/11SDG 32023-01-11 15:25:59
ผู้บริหาร มรส. ร่วมกิจกรรม​ วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ประจำปี 25652022/12/14SDG 16, กิจกรรม2022-12-14 09:17:54
ลุยต่อ ! โครงการพระราชดำริฯ เปิดกิจกรรมไตรมาสแรกของ ปีงบ’ 66 “อบรมเชิงปฏิบัติการกลุ่มพัฒนาชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู(PLC) เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะจัดการหลักสูตรท้องถิ่น”2022/11/21SDG 4, Uncategorized2022-11-21 14:54:00
มรส.ร่วมประชุม APEC Energy Forum 2022 : APEC คลังสมองพลังงานอัจฉริยะ2022/11/14SDG 172022-11-14 12:42:18
โครงการพระราชดำริฯ เปิดกิจกรรมไตรมาสแรกของ ปีงบ’662022/11/12SDG 4, Uncategorized2022-11-12 09:51:00
มรส.จับมือ ศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) ร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Reinventing University for SDGs2022/11/08SDG 172022-11-08 12:05:07
มรส.ประชุมการส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย พร้อมเป็นศูนย์ประสานงานภาคใต้ และเป็นศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนประชาธิปไตย2022/11/04SDG 162022-11-04 16:59:17
ขยะเหลือจากมะพร้าวนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชน ชาวสมุย2022/11/04SDG 92022-11-04 10:16:25
คณะพยาบาลศาสตร์ จัดบูทกิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ ณ เซ็นทรัลพลาซ่าสุราษฎร์ธานี2022/11/03SDG 32022-11-03 11:02:02
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ โรงพยาบาล ให้บริการคัดกรองมะเร็งเต้านมครบล้านเต้า เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จย่า เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ 21 ตุลาคม 25652022/10/22SDG 32022-10-22 10:22:00
มรส. มอบรางวัลผู้โชคดีกิจกรรมขยะรีไซเคิลลุ้นโชค กับ Trash Lucky2022/10/21Sustainability Projects2022-10-21 12:43:05
กรมสุขภาพจิต-ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี นำร่องดูแล น.ศ. เผยช่วยลดเครียดได้กว่า 800 ราย2022/10/04SDG 32022-10-04 17:48:42
มรส.จับมือ เครือข่ายการศึกษาพิเศษ ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการ ภาคใต้2022/09/29SDG 102022-09-29 16:26:44
ประชุม Update แลกเปลี่ยนการทำงาน ประสบการณ์ บทเรียน สร้างความร่วมมือ2022/09/29SDG 22022-09-29 16:09:20
คณะนิติศาสตร์ มรส.โดยศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตำบลขุนทะเล คณะนิติศาสตร์ ให้การช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมาย ที่ประสงค์จะนำข้อพิพาททางแพ่ง เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท จนคู่กรณีสามารถตกลงกันได้สำเร็จ ยุติข้อพิพาทได้ด้วยดีสร้างความพึงพอใจแก่คู่กรณีทั้งสองฝ่าย2022/09/29SDG 11, SDG 162022-09-29 09:00:00
How to ทิ้ง ขยะอย่างไรให้เกิดประโยชน์2022/09/28Sustainability Projects2022-09-28 15:31:56
มรส.ผนึกกำลัง ส.เกษตรกรชาวสวนยาง 16 จังหวัดภาคใต้ พร้อมผลักดันการปลูกยางพาราแบบเกษตรยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร2022/09/28SDG 172022-09-28 15:25:56
มหกรรมสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ท่องเที่ยวท้องถิ่น U2T FOR BCG MARKET FAIR 2022 ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG “ชิม ช็อป แชร์”2022/09/28SDG 12022-09-28 13:22:35
มรส. ผนึกกำลัง รพ.สวนสราญรมย์ กรมสุขภาพจิต ขับเคลื่อนดูแลสุขภาพใจนักศึกษา2022/09/21SDG 32022-09-21 17:12:58
มรส.ร่วมจัดบูธนิทรรศการนำเสนอผลการดำเนินงานของศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มรส.2022/09/19SDG 9, Uncategorized2022-09-19 10:20:00
กิจกรรมสร้างเครือข่ายการส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุย ตามแนวคิด BCG Model เรื่อง การอนุรักษ์หญ้าทะเล2022/09/18SDG 142022-09-18 18:26:00
คณะนิติศาสตร์ มรส. ร่วมกับ สภาทนายความจังหวัดสุราษฎร์ธานี เชิญอดีตนายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “เส้นทางสู่วิชาชีพนักกฎหมาย” เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพทางกฎหมายโดยเฉพาะวิชาชีพทนายความ ให้แก่นักศึกษาคณะนิติศาสตร์2022/09/18SDG 42022-09-18 09:00:00
มรส.ร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์การลด เลิก (Single – use Plastic) สร้างความตื่นตัว การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในมหาวิทยาลัย2022/09/15SDG 152022-09-15 18:25:38
ชมรมรักสิ่งแวดล้อม มรส. คว้าโล่เชิดชูเกียรติ ระดับเงิน ในงานGreen Youth ระดับประเทศ ประจำปี 25642022/09/15SDG 152022-09-15 18:20:20
มรส.จับมือ บริษัท โซลาร์ พีพีเอ็ม จำกัด ผลักดันการใช้พลังงานทดแทน2022/09/14SDG 72022-09-14 18:39:49
เปิดบ้านสอนหลักสูตรการทำเบเกอรี่2022/09/10SDG 42022-09-10 10:53:00
สวพ. เตรียมความพร้อม MOU ด้านการวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ ในประเด็นเครื่องจักรต้นแบบสำหรับงานอุตสาหกรรม ระหว่าง มรส. กับ วท.สุราษฎร์ธานี2022/09/09SDG 92022-09-09 16:08:39
สำนักศิลปะฯมรส.จัดนิทรรศการ “ลายผ้าอัตลักษณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผ้ายกลายราชวัตรโคม”2022/09/09SDG 112022-09-09 12:01:42
ทิ้งขยะอย่างไรให้ได้ทอง 🪙2022/09/08Sustainability Projects2022-09-08 09:28:46
คณะนิติศาสตร์ มรส.โดยศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตำบลขุนทะเล คณะนิติศาสตร์ ให้การช่วยเหลือประชาชน ที่มีข้อพิพาททางด้านกฎหมายและประสงค์จะเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท2022/09/06SDG 10, SDG 162022-09-06 16:00:00
คณะนิติศาสตร์ มรส. เตรียมพัฒนาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตให้มีความทันสมัย ภายใต้กรอบมาตรฐานคุณภาพการศึกษา เพื่อผลิตนักนิติศาสตร์ระดับมหาบัณฑิต2022/09/06SDG 42022-09-06 11:00:00
พยาบาลศาสตร์ มรส. ผนึกกำลัง รพ.สุราษฎร์ธานี รพ.ทักษิณ รพ.กรุงเทพสุราษฎร์ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย และมูลนิธิถันยรักษ์ คัดกรองมะเร็งเต้านม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จย่า2022/09/03SDG 32022-09-03 15:40:58
คณะนิติศาสตร์ มรส. ร่วมกับศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมโครงการ”ร่วมใจไกล่เกลี่ย” เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ลดปัญหาความขัดแย้งในสังคมชุมชนท้องถิ่น2022/08/18SDG 16, SDG 42022-08-18 09:00:00
โครงการการส่งเสริมภาวะสุขภาพแก่เด็กและเยาวชน กิจกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน และการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพ2022/08/09SDG 3, SDG 52022-08-09 05:44:00
คณะนิติศาสตร์ มรส. ขอขอบพระคุณ ครอบครัวคุณพ่อประเสริฐ คุณแม่สายพิณ และทนายนพพร หนูแก้ว ที่มอบทุนการศึกษา ชื่อทุน “ทุนพ่อประเสริฐ แม่สายพิณ หนูแก้ว” ให้แก่นักศึกษา คณะนิติศาสตร์ที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม2022/08/07SDG 42022-08-07 09:00:00
คณะนิติศาสตร์ มรส. มอบทุนนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 1/2565 ให้แก่นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบปัญหาด้านการเงิน เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 25652022/08/07SDG 42022-08-07 08:30:00
มรส.ผนึกกำลังภาคีเครือข่ายตั้งธนาคารขยะสร้าง Zero Waste เพื่อชุมชนต้นแบบสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน2022/08/05SDG 17, Sustainability Projects2022-08-05 15:48:11
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดพิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ(UNDP) ภายใต้โครงการธนาคารขยะเพื่อชุมชนต้นแบบ:สถานีที่ตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDG Station)2022/08/05Sustainability Projects, กิจกรรม, ข่าว SDGs2022-08-05 10:21:00
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการพัฒนาหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) และกิจกรรมฝึกอบรมการคัดแยกขยะรีไซเคิลและแนะนำการใช้แอปพลิเคชัน Trash Lucky2022/08/03SDG 7, กิจกรรม, ข่าว SDGs2022-08-03 10:15:00
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการพัฒนาหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) และกิจกรรมฝึกอบรมการคัดแยกขยะรีไซเคิล2022/08/02SDG 7, กิจกรรม, ข่าว SDGs2022-08-02 09:54:00
พิธีเปิดอบรมทักษะวิศวกรสังคมสำหรับนักศึกษากลุ่มพิเศษ (นักศึกษาพิการ)2022/07/25SDG 102022-07-25 10:18:15
Supanit Sriyamaka Scholarship2022/07/11SDG 12022-07-11 14:48:48
Big Cleaning Day by Dek Chef2022/07/05กิจกรรม2022-07-05 14:56:00
สัปดาห์ส่งเสริมการอนุรักษ์พืชและสัตว์ทะเลท้องถิ่นเกาะสมุย2022/06/29SDG 142022-06-29 21:39:00
ขอจัดตั้งสถานฝึกอบรมคนประจำเรือในตำแหน่งคนครัวบนเรือ2022/06/29SDG 82022-06-29 11:05:00
วนช.สมุย ร่วมอบรมการแปรรูปขยะอินทรีย์ด้วยการเลี้ยงไส้เดือนดิน2022/06/24SDG 22022-06-24 09:55:00
คณะนิติศาสตร์ มรส. เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ได้ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดี (3.89)2022/06/20SDG 42022-06-20 09:00:00
กิจกรรมปลูกต้นไม้ จำนวน 100 ต้น ณ บริเวณริมสระน้ำหน้ามหาวิทยาลัย ในโครงการผืนป่าพระบารมี ระยะที่ 3 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้อุดมสมบูรณ์2022/06/20SDG 7, กิจกรรม2022-06-20 08:30:00
คณะนิติศาสตร์ มรส. ร่วมปลูกผืนป่าพระบารมี ระยะที่ 3 น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปราเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพิ่มพื้นที่สีเขียว ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี2022/06/20SDG 13, SDG 152022-06-20 08:00:00
มรส.ลงพื้นที่บริการวิชาการ บ้านห้วยเสียด อ.ดอนสัก ส่งเสริม ป้องกัน รักษา พื้นฟูสุขภาพของเกษตรกรชุมชน2022/06/17SDG 32022-06-17 13:43:00
คณะนิติศาตร์ มรส.จัดกิจกรรมประกวดทูตกิจกรรมคณะนิติศาสตร์ ประจำปี 2565 เพื่อค้นหาตัวแทนที่มีอัตลักษณ์เป็นนักนิติศาสตร์ ทำกิจกรรมร่วมกับคณะและมหาวิทยาลัย2022/06/17กิจกรรม2022-06-17 09:00:00
คณะนิติศาสตร์ มรส. จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดห้องทำงาน ห้องเรียน และบริเวณอาคารเรียนคณะนิติศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1/25652022/06/16กิจกรรม2022-06-16 09:00:00
คณะนิติศาสตร์ มรส. ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ที่ได้รับรางวัลในกิจกรรมมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่2022/06/16กิจกรรม2022-06-16 09:00:00
คณะนิติศาสตร์ มรส. จัดประชุมวิพากษ์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนากระบวนการยุติธรรม เตรียมความพร้อม ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโททางกระบวนการยุติธรรม2022/06/16SDG 17, SDG 42022-06-16 09:00:00
คบว.ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ด้วยการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในเขตตำบลขุนทะเล2022/06/15SDG 1, SDG 22022-06-15 16:36:00
คณะครุศาสตร์ร่วมปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว ส่งเสริมกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก 25652022/06/15SDG 13, SDG 15, กิจกรรม2022-06-15 16:18:45
วนช.สมุย เปิดบ้านต้อนรับบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคใต้2022/06/15SDG 82022-06-15 09:48:00
คณะนิติศาตร์ มรส.จัดกิจกรรมพิธีบายศรีสู่ขวัญ ต้อนรับนักศึกษาใหม่สู่ครอบครัวคณะนิติศาสตร์ ประจำปี 25652022/06/15กิจกรรม2022-06-15 03:00:00
มรส. เดินหน้าเปิดสนามกีฬาเพื่อสร้างเครือข่ายและบริการชุมชนท้องถิ่นเต็มศักยภาพ2022/06/13SDG 32022-06-13 09:20:37
คณะนิติศาสตร์ มรส. จัดกิจกรรมรับน้อง_รุ่น19 เพื่อสร้างความรักความสามัคดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง และเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนสำหรับปีการศึกษาที่ 1/25652022/06/11SDG 16, SDG 42022-06-11 09:00:00
คบว.ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ฯพัฒนานวัตกรรมการปลูกผักระบบน้ำหมุนเวียนด้วยพลังงานโซล่าเซลล์2022/06/10SDG 1, SDG 22022-06-10 12:18:00
คณะนิติศาสตร์ มรส.สนับสนุนการจัดกิจกรรมของนักศึกษาภาคปกติ2022/06/10กิจกรรม2022-06-10 09:00:00
คณะนิติศาสตร์ มรส. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนเค้าโครงวิจัยและดุษฎีนิพนธ์ในระดับปริญญาเอก วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ มัลลิกะมาลย์ ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม2022/06/10SDG 42022-06-10 09:00:00
กิจกรรม Workshop : Spa Cuisine2022/06/09SDG 32022-06-09 10:06:00
คณะนิติศาสตร์ มรส. เตรียมความพร้อมเขียน SAR สำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร2022/06/08SDG 17, SDG 42022-06-08 09:00:00
คบว.ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ฯ หนุนโครงการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนา บ้านห้วยเสียดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง2022/06/06SDG 1, SDG 22022-06-06 09:48:00
คณะนิติศาสตร์ มรส. ดำเนินการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานฝึกประสบการวิชาชีพของนักศึกษานิติศาสตร์ ที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านกฎหมายในหน่วยงานราชการนอกพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี2022/06/06SDG 17, SDG 42022-06-06 09:00:00
คบว.จับมือคณะวิทยาศาสตร์ฯ ยกระดับ พัฒนาผลิตภัณฑ์ “ปลาหมอแดดเดียว”2022/06/04SDG 2, Uncategorized2022-06-04 09:39:00
มรส.แถลงข่าวเปิดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตามโครงการพระราโชบาย ฯ นำสื่อร่วมเจียรนัย “เกาะพะลวย”2022/06/01SDG 72022-06-01 10:00:00
กองพัฒนานักศึกษา มรส. “มุ่งขับเคลื่อนทุกพื้นที่ในมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่”2022/05/31SDG 32022-05-31 16:00:00
อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเพลงต้นแบบจากคำสอน-บทประพันธ์ท่านพุทธทาส2022/05/31SDG 42022-05-31 15:06:52
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดสนามกีฬากลาง ให้บริการหน่วยงานภายนอกในการออกกำลังกายและเล่นกีฬา2022/05/31SDG 32022-05-31 10:24:06
คณะนิติศาสตร์ มรส.บริการวิชาการ ช่วยเหลือประชาชนที่มีสัญชาติไทย ให้มีบัตรประจำตัวประชาชนในพื้นที่อำเภอเกาะสมุย จำนวน 3 ราย2022/05/30SDG 162022-05-30 16:36:00
หารือเเนวทางการจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อรองรับการท่องเที่ยว อ.เกาะสมุย2022/05/25SDG 82022-05-25 15:21:48
ทีมบริหารคณะนิติศาสตร์ มรส. ร่วมจัดการเรียนรู้(KM.)เพื่อระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาคณะนิติศาสตร์2022/05/25SDG 42022-05-25 14:58:00
หน่วยบริการวิชาการฯ วจก. ลงพื้นที่ จ.ระนอง ยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP2022/05/23SDG 12022-05-23 10:30:00
คณะนิติศาสตร์ มรส. จัดโครงการพัฒนาความสามารถทางด้านดิจิทัลสำหรับนักกฎหมาย สำหรับนักษาชั้นปีที่ 1 และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา(นิติศาสตรมหาบัณฑิต) กิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการหัวข้อ การใช้เทคนิควิธีการสร้างการอ้างอิง สารบัญ และบรรณานุกรมอัตโนมัติด้วย โปรแกรม Microsoft Word2022/05/23SDG 42022-05-23 09:20:00
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโค้ชนักศึกษาพิการในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 23-26 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องวิศวกรสังคม กองพัฒนานักศึกษา2022/05/23SDG 102022-05-23 09:20:00
วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มรส. อำเภอเกาะสมุย เปิดบ้านต้อนรับ มรภ.เชียงราย2022/05/22SDG 42022-05-22 15:34:00
LLC จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร2022/05/22SDG 42022-05-22 09:05:00
คบว.มรส.ให้ความสำคัญสิ่งแวดล้อม2022/05/19SDG 12022-05-19 14:37:00
วนช.ร่วมพิธีเปิดอาคารเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประภาตธรรมคุณ2022/05/18Uncategorized2022-05-18 15:14:23
ฝ่ายบริการวิชาการ จัดโครงการพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมที่ 4 การวิเคราะห์ศักยภาพและส่งเสริมอาชีพตามศาสตร์พระราชา พื้นที่บ้านห้วยเสียด2022/05/18SDG 12022-05-18 14:29:44
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน นำนักศึกษาออกไปเรียนรู้นอกสถานที่ ในรายวิชาทักษะการสื่อสารและการประยุกต์ใช้สื่อดิจิทัล2022/05/18SDG 12022-05-18 14:08:13
SRU EDU Members release sea turtles into the sea2022/05/18SDG 14, กิจกรรม, ข่าว SDGs2022-05-18 10:30:00
คณะนิติศาสตร์ มรส. ส่งนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เร่งผลักดันการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการกับการทำงาน (WIL) เพื่อการพัฒนานักกฎหมายที่มีทักษะปฏิบัติจริงที่มีความโดดเด่น รองรับการจัดการศึกษาแนวทางใหม่ลักษณะหลักสูตรฐานสมรรถนะ (Competency Based)2022/05/18SDG 4, SDG 82022-05-18 09:52:00
นศ.วนช.ได้รับประกาศเกียรติคุณนักศึกษาที่สร้างผลงานและสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย2022/05/17SDG 42022-05-17 21:35:08
วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ โรงแรมไฮแอท รีเจนซี เกาะสมุย ในโครงการความร่วมมือทางวิชาการ2022/05/13SDG 172022-05-13 22:46:48
คบว.ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์ฯขับเคลื่อนงานพันธกิจสัมพันธ์มิติสังคมเชิงพลวัตฯ2022/05/13SDG 12022-05-13 15:18:00
กิจกรรมสะท้อนคิด ภายใต้โครงการ การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน2022/05/11SDG 82022-05-11 22:48:00
คบว.หนุนสุดแรง หวังยกระดับเศรษฐกิจชุมชน”พลังเป็ดสุขสำราญ”2022/05/11SDG 1, กิจกรรม2022-05-11 15:48:00
โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ Plus ปี 25652022/05/11SDG 112022-05-11 13:55:00
คณะนิติศาสตร์ มรส. เข้ารับ ‘การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ของคณบดีคณะนิติศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)2022/05/10SDG 16, SDG 82022-05-10 11:43:00
คณะนิติศาสตร์ มรส. เตรียมความพร้อมดำเนินกิจกรรมรับน้อง สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 25652022/05/10SDG 42022-05-10 11:22:00
ศูนย์ DSS จัดกิจกรรมในเชิง ส่งเสริม การช่วยเหลือ ผู้ที่มีความบกพร่องหรือด้อยโอกาส โดยกิจกรรมที่จัด คือการ สอนทักษะ การสร้างความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหวให้กับ ผู้พิการทางสายตา2022/05/10SDG 102022-05-10 02:46:35
คบว.ขับเคลื่อนโครงการ PLC มุ่งส่งเสริมสมรรถนะจิตวิทยาสำหรับครูตชด.ฯ2022/05/09กิจกรรม2022-05-09 16:10:00
โครงการอบรม หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน2022/05/09SDG 42022-05-09 15:56:56
คบว.มรส.ขับเคลื่อนกลไกภาคีเครือข่าย มุ่งพัฒนาพื้นที่สาธารณะ2022/05/09SDG 17, กิจกรรม2022-05-09 14:09:55
เข้าร่วมรับฟังนโยบายจาก ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม2022/05/09SDG 17, การประชุม, กิจกรรม2022-05-09 12:12:23
การส่งเสริม/สนับสนุน/พัฒนานวัตกรรมและงานวิจัยทางเทคโนโลยีไฟฟ้าสู่การบริการวิชาการร่วมกับชุมชน2022/05/09SDG 12022-05-09 10:27:31
ม.ราชภัฏสุราษฎร์ฯ-วิสาหกิจชุมชนเคดี ศรีวิชัย ดึงหลักสูตรต่อยอดกัญชาสมุนไพรผลักดันสู่ตลาดสุขภาพอย่างถูกกฎหมาย ตอบโจทย์การแพทย์ภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน2022/05/06SDG 32022-05-06 14:14:56
คณะนิติศาสตร์ มรส.นำตัวแทนนักศึกษานิติศาสตร์ ร่วมงานและต้อนรับ รมว.ยุติธรรม ในงาน”มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชน” ครั้งที่ 7 เพื่อเปิดประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพให้แก่นักศึกษา สร้างนักนิติศาสตร์ให้มีอัตลักษณ์เป็นคนดีเพื่อสังคม และมีทักษะเป็นวิศวกรสังคม2022/05/06SDG 3, SDG 42022-05-06 12:59:00
บริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กำหนดจัดโครงการพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น2022/05/05SDG 12022-05-05 15:53:30
มรส. จับมือเครือข่ายหวังพัฒนาแกนนำเยาวชนให้มีบทบาทการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันและท้องถิ่น2022/05/05SDG 32022-05-05 15:44:17
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเพาะเห็ดตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (เห็ดแครง)2022/05/05SDG 12022-05-05 14:49:45
ประชุมติดตามความคืบหน้าการนำเข้าข้อมูลกิจกรรมความยั่งยืน ครั้งที่่ 1 ตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเข้าสู่การจัดอันดับความยั่งยืนระดับสากล THE Impact Rankings โดย Times Higher Education (THE)2022/05/05การประชุม, กิจกรรม, ข่าว SDGs2022-05-05 14:30:00
มาตรการและแนวทางในการปฏิบัติงานช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำเดือนพฤษภาคม 25652022/05/03SDG 112022-05-03 15:40:00
สรุปข้อมูลจำนวนนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 25642022/05/03SDG 12022-05-03 14:17:35
ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับ ม.ราชภัฏอุบลราชธานี ศึกษาดูงาน SDG2022/05/03SDG 172022-05-03 11:48:06
มรส. ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานประเด็นการดำเนินงานด้านเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) และการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี2022/05/02SDG 17, กิจกรรม, ข่าว SDGs2022-05-02 14:59:35
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีร่วมการประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (SUN Thailand) สัญจร ครั้งที่ 1/25652022/04/30SDG 172022-04-30 11:21:00
ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจร่วมกับโครงการจัดตั้งกองบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่นจัดอบรมการเขียนแผนธุรกิจและการตลาดออนไลน์ในยุคโควิด-19 ระหว่างวันที่ 4 – 5 เมษายน 2565 ในรูปแบบออนไลน์2022/04/29Uncategorized2022-04-29 18:20:10
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) พร้อมด้วยเครือข่ายการวิจัยภูมิภาค : ภาคใต้ จัดงาน “มหกรรมงานวิจัย และวันนักประดิษฐ์ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564 (Regional Research Expo and Inventors’ Day 2021)” ระหว่างวันที่ 16 – 18 ธันวาคม 2564 2022/04/29SDG 42022-04-29 16:03:06
มรส. เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (SUN Thailand) สัญจร ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 28-29 เมษายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร2022/04/28SDG 172022-04-28 15:04:00
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับ กลุ่มประมงพื้นบ้านฯบึงขุนทะเล วัดท่าอู่ และประชาชนผู้สนใจ ร่วมกันปลูกต้นบานบุรี สองข้างทางริมบึงขุนทะเล2022/04/26SDG 12022-04-26 16:28:44
ผช.รมต.อว. นำทีมถอดบทเรียน U2T เปิดเวทีถกประเด็นการดำเนินงานปี 64 ลงพื้นที่เยี่ยมชมผลดำเนินงาน จ.สุราษฎร์ฯ2022/04/25SDG 172022-04-25 11:56:00
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี2022/04/25SDG 162022-04-25 11:30:45
มรส. เชิดชูนักวิทยุสมัครเล่นเป็นผู้มีจิตอาสาช่วยเหลือสังคม2022/04/23SDG 172022-04-23 12:04:00
ประกันคุณภาพฯ มรส. อบรมหลักสูตร Retreat ยกระดับประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน2022/04/21SDG 172022-04-21 12:11:00
กองพัฒนานักศึกษา ร่วมประชุมหน่วยงานกรมสุขภาพจิตเพื่อดูแล ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี2022/04/19SDG 3, กิจกรรม2022-04-19 10:09:46
กองนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการตอบข้อคำถามต่าง ๆ เกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25652022/04/18SDG 162022-04-18 14:05:56
วนช.สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 25652022/04/12SDG 112022-04-12 13:08:00
สถาบันวิจัยฯ มรส. ร่วมงานวันสถาปนาสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ … “วันดีดี กับเทคโนโลยีนิวเคลียร์”2022/04/11SDG 172022-04-11 12:20:00
สื่อสารองค์กร มรส. เชิงรุกประชุมที่ปรึกษาจากภายนอกรับฟังแนวทางการพัฒนาองค์กร2022/04/11SDG 172022-04-11 12:17:00
มรส.ผนึกกำลัง UNDP-คาร์กิลล์-ธนาคารออมสิน ผุดโมเดล “นวัตกรรมในการพัฒนาธนาคารขยะ” ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างรายได้เสริมความแข็งแกร่งให้ชุมชน2022/04/08SDG 17, Sustainability Projects2022-04-08 16:38:03
ชมรมTO BE NUMBER ONE มรส. สร้างเครือข่ายระดับอาชีวศืกษา – อุดมศึกษา เข้ารับพระราชทานรางวัลระดับภาค ประจำปี 25652022/04/07SDG 172022-04-07 12:13:00
วจก. ลงพื้นที่ ลุยส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจด้านมาตรฐาน อย. และฮาลาล2022/04/06SDG 22022-04-06 11:39:00
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ให้ความอนุเคราะห์สถานที่สนามกีฬาเปตอง มรส. ในการแข่งขันคัดเลือกนักกีฬาเปตองอาวุโสของจังหวัดสุราษฎร์ธานี่2022/04/06SDG 3, กิจกรรม2022-04-06 10:49:00
ศูนย์ DSS มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมในเชิง ส่งเสริม การช่วยเหลือ ผู้ที่มีความบกพร่องหรือด้อยโอกาส โดยกิจกรรมที่จัด คือการ สอนทักษะ การสร้างความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหวให้กับ ผู้พิการทางสายตา2022/04/06SDG 10, กิจกรรม2022-04-06 10:20:00
“โนรา” ไม่ได้อยู่แค่การร่ายรำแต่เป็นภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ … นศ. การจัดการทางวัฒนธรรม มรส. จัดนิทรรศการ “สืบย่านสาวโยดถึงหัวโจทย์โนรา” ร่วมบูรณาการศาสตร์หวังเท่าทันยุคโลกาภิวัฒน์2022/04/04SDG 172022-04-04 12:26:00
นักศึกษาชีววิทยาคว้ารางวัลชนะเลิศ “การศึกษาเชื้อราสาเหตุโรคใบจุดต้นกล้าปาล์มน้ำมันของศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี”2022/04/03SDG 172022-04-03 12:08:00
ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมหารือแนวทางการพัฒนางานวิจัยกัญชาต่อยอดสมุนไพรเพื่อสุขภาพ2022/04/03SDG 172022-04-03 11:59:00
มรส.ร่วมรายการ “แหลงข่าวชาวใต้” ประเด็นเรื่อง “ถอดบทเรียนโครงการ U2T ชุมชนท้องถิ่นได้อะไร” ทางทีวีดิจิตอล NBT South2022/04/03SDG 172022-04-03 11:50:00
มาตรการและแนวทางในการปฏิบัติงานช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำเดือนเมษายน 25652022/04/01SDG 112022-04-01 16:13:00
ชมรมรักษ์สิ่งแวดล้อม มรส. รับรางวัลเหรียญทองระดับประเทศ “Green Youth พัฒนาสิ่งแวดล้อม สู่มหาวิทยาลัยสีเขียวยกระดับสู่สากล”2022/04/01SDG 12, SDG 13, SDG 14, SDG 15, SDG 7, กิจกรรม2022-04-01 15:31:00
การจ้างบุคลากรจากกลุ่มผู้ที่มีความพิการ ประจำปี 25652022/04/01SDG 102022-04-01 14:27:00
วนช. ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลการจัดการขยะอาหาร ในเกาะสมุย2022/03/30SDG 22022-03-30 12:07:00
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บุคลากรสังกัดศูนย์คอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ วิทยาลัยชุมชนระนอง2022/03/29SDG 12022-03-29 16:26:00
วางแผนดำเนินโครงการวิจัย เรื่อง การบริหารจัดการขยะอาหารเพื่อส่งเสริมเศรษกิจหมุนเวียนเกาะสมุยและเป็นชุมชนต้นแบบด้านความมั่นคงด้านอาหาร2022/03/29SDG 1, SDG 122022-03-29 14:21:00
วนช.ร่วมกับจุฬา วางแผนรบริหารจัดการขยะอาหาร ในพื้นที่อ.เกาะสมุย2022/03/29SDG 22022-03-29 01:32:00
วนช.เป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตความขัดเเย้งรัสเซีย-ยูเครน2022/03/25SDG 16, SDG 172022-03-25 01:49:00
คบว. ขับเคลื่อนโครงการตามพระราโชบาย มุ่งยกระดับการท่องเที่ยวชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนตำบลด่านสวี2022/03/24SDG 1, กิจกรรม2022-03-24 14:07:00
คณะนิติศาสตร์ มรส. จัดโครงการพัฒนาเชิงพื้นที่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม พัฒนาทักษะอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนขึ้น เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะอาชีพและสร้างมูลค่าให้กับสินค้าท้องถิ่น ประชาชนสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างเหมาะสม2022/03/24SDG 1, SDG 82022-03-24 08:30:00
วนช.จัดกิจกรรมทำบุญ ประจำปี 25652022/03/24SDG 112022-03-24 01:57:00
คบว.หนุน LLC จัดอบรม หลักสูตรระยะสั้น พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ รุ่นที่ 122022/03/21กิจกรรม2022-03-21 17:28:00
การตลาดสมัยใหม่ สำหรับผู้ประกอบการโรงแรม ในพื้นที่หมู่เกาะทะเลใต้2022/03/18SDG 82022-03-18 11:01:00
อบรมมาตรฐานการให้บริการนักท่องเที่ยว SAMUI+ สำหรับผู้ประกอบการรถ รุ่นที่ 62022/03/18SDG 82022-03-18 10:31:00
คบว.ร่วมกับคณะครุศาสตร์ ขับเคลื่อนกลไกพัฒนาชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู(PLC)2022/03/12SDG 42022-03-12 16:27:00
มาตรการและแนวทางในการปฏิบัติงานช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 25652022/03/08SDG 112022-03-08 14:37:00
วนช.กับบทบาทในการร่วมขับเคลื่อน Samui Plus Model2022/03/02SDG 82022-03-02 01:58:00
หลักสูตรและการเรียนการสอน รุ่นที่ 15 จัดสัมมนาโครงการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู (PLC)2022/02/20SDG 32022-02-20 13:30:00
งานเเถลงข่าว เปิดงาน “หลาดกิน อยู่ ดู หมุย”2022/02/14SDG 82022-02-14 11:16:00
วนช.ร่วมวางแผนการพัฒนางานวิสาหกิจชุมชนสมุยยั่งยืน ในแบรนด์ฟาร์มชาวเกาะ2022/02/14SDG 22022-02-14 11:09:00
ขอแสดงความยินดีกับผู้เรียนออนไลน์ดีเด่น ปีการศึกษา 25642022/02/09SDG 42022-02-09 11:18:00
ลงนามในบันทึกข้อตกลงการสนับสนุนการดำเนินการหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non degree)2022/02/01SDG 42022-02-01 11:22:00
เทศบาลเมืองนาสารหารือทำแผนแม่บทแปรรูปเงาะ พร้อมแผนแม่บทในการพัฒนา เชื่อมโยงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี2022/02/01SDG 172022-02-01 09:47:00
ส.ป.ก. สุราษฎร์ธานี ร่วมกับ สาขาวิชาธุรกิจอาหาร มรส. ออกบริการวิชาการแก่ชุมชน ฝึกอาชีพทางเลือกให้เกษตรกรมีรายได้เสริม2022/01/27SDG 12022-01-27 13:52:00
โครงการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลหมู่ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 25652022/01/26SDG 32022-01-26 16:20:00
วนช.ร่วมพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 25652022/01/26SDG 42022-01-26 11:28:00
ส.ป.ก. สุราษฎร์ธานี ร่วมกับ สาขาวิชาธุรกิจอาหาร มรส. พัฒนาธุรกิจชุมชน ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ดฟางทำขนมและอาหาร2022/01/21SDG 12022-01-21 11:58:00
โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 25652022/01/14SDG 112022-01-14 13:29:00
มาตรการและแนวทางในการปฏิบัติงานช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำเดือนมกราคม 25652022/01/07SDG 112022-01-07 15:05:00
ศูนย์ DSS มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ดูแลคนพิการเพื่อเข้าสู่ เทคโนโลยี 5g ในรูปแบบออนไลน์2021/12/30SDG 102021-12-30 15:07:00
สำนักศิลปะฯ มรส. ลงพื้นที่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการยกระดับและพัฒนาการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม หวังส่งเสริมรายได้ให้ชุมชน2021/12/27SDG 42021-12-27 17:16:00
โครงการ Language Centre Christmas Day 20212021/12/26SDG 42021-12-26 10:31:00
กิจกรรมพัฒนาภาษาเพื่อเตรียมสอบ TOEIC(Online)2021/12/25SDG 4, กิจกรรม2021-12-25 14:58:00
อพ.สธ-มรส.พัฒนาหลักสูตรภูมิปัญาท้องถิ่น สืบทอดภูมิปัญญาการอนุรักษ์ข้าวหอมไชยา2021/12/25SDG 22021-12-25 10:04:00
คบว.มรส.ระดมสมองเครือข่ายภาคเอกชน (Kick off)2021/12/20SDG 16, Uncategorized2021-12-20 12:17:12
โครงการวิศวกรสังคมตำบลบางใบไม้2021/12/20SDG 1, SDG 22021-12-20 12:01:00
มาตรการและแนวทางในการปฏิบัติงานช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำเดือนธันวาคม 25642021/12/16SDG 112021-12-16 15:57:00
ประกาศผลการพิจารณาทุนวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำปี 25642021/12/15SDG 12021-12-15 13:51:00
มรส.จับมือ UNDP ร่วมขับเคลื่อนสิ่งแวดล้อมและสังคมในการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน2021/12/10Sustainability Projects2021-12-10 15:47:00
สรุปจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปี 25642021/12/10SDG 42021-12-10 09:28:00
โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษด้วยตนเองออนไลน์การเขียน Resume2021/12/06SDG 42021-12-06 12:24:00
กิจกรรมพัฒนาภาษาด้วยสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Access Learning Center)2021/12/06SDG 4, กิจกรรม2021-12-06 12:13:00
สำนักศิลปะฯ มรส.ร่วมจัด นิทรรศการ: รักษ์ผ้าถิ่น สืบสานตำนานผ้าทอเมืองคนดี2021/12/05SDG 112021-12-05 14:34:00
Green Office Green Universityโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) เพื่อเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)2021/11/30SDG 7, กิจกรรม, ข่าว SDGs2021-11-30 09:00:00
U2T ต.สองแพรก จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการกลุ่มกระบวนการทำเครื่องแกงคั่วสำเร็จรูปกึ่งแห้ง อบรมเชิงปฎิบัติการกระบวนการทำปลาดุกร้าทรงเครื่องสมุนไพร และอบรบเชิงปฎิบัติการกระบวนการทำปลาดุกร้าแดดเดียวทรงเครื่อง2021/11/29SDG 12021-11-29 13:19:00
วนช.ร่วม MOU ภาคีเครือข่ายสถานประกอบการโรงเเรมและการท่องเที่ยว อ.เกาะสมุย2021/11/29SDG 42021-11-29 11:34:00
U2T ต.พนม จัดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและส่งเสริมการตลาดด้วยสื่อดิจิทัล ในการดำเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและส่งเสริมการตลาดด้วยสื่อดิจิทัลโดยการทำเครื่องแกงส้มและแกงกะทิ2021/11/28SDG 1, SDG 22021-11-28 12:27:00
U2T ต.ท่ากระดาน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมอบรมถ่ายทอดการใช้ช่องทางการขายผ่านตลาดออนไลน์ใน platform Marketplace ผ่านสมาร์ทโฟน เพื่อยกระดับสินค้าทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้า OTOP2021/11/25SDG 1, SDG 22021-11-25 13:31:00
U2T ต.ควนศรี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรม แต่งหมวกใบลานให้สวยงามด้วยเศษวัสดุ2021/11/25SDG 1, SDG 22021-11-25 12:03:00
การพัฒนาศักยภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน2021/11/24SDG 12021-11-24 13:38:00
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ควบคุมโรคอำเภอเกาะสมุย2021/11/24SDG 32021-11-24 11:48:00
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนเรื่อง กฎหมายยุคดิจิตัลที่เกี่ยวของกับประชาชน และสิทธิในการเรียกค่าสินไหมทดแทนของผู้เสียหายในคดีแพ่งและคดีอาญา2021/11/24SDG 162021-11-24 09:00:00
U2T ต.บางนอน อ.เมืองระนอง จ.ระนอง โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมส่งเสริมสัมมาชีพใหม่แก่ประชาชนหรือครัวเรือนที่มีรายได้น้อยในพื้นที่ ภายใต้กิจกรรมการทำก้อนเชื้อเห็ด และการแปรรูปเห็ดเป็นแหนมเห็ดรสเด็ด2021/11/22SDG 1, SDG 22021-11-22 12:29:00
มรภ.สุราษฎร์ธานี จัดทีมบูรณาการผสานองค์ความรู้ประกวดแนวคิดและนวัตกรรมด้านน้ำบาดาล…หวังสร้างเครือข่ายท้องถิ่นต้นแบบจัดการอย่างยั่งยืน2021/11/21SDG 6, กิจกรรม2021-11-21 15:24:00
ค้าปลีก มรส. ปรับตัวรับยุคเงินดิจิทัล จัดสัมมนา คริปโตเคอเรนซี่สู่บทบาทธุรกิจค้าปลีกในอนาคต2021/11/20Uncategorized2021-11-20 11:05:00
U2T ต.ปังหวาน อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร จัดกิจกรรมการถ่ายทอดเพื่อพัฒนาสัมมาอาชีพเดิมในชุมชนต.ปังหวาน กิจกรรมการทำก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า2021/11/18SDG 12021-11-18 11:51:00
U2T ต.บางสวรรค์ จัดโครงการกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ยกระดับผลิตภัณฑ์ และส่งเสริมการขายออนไลน์ (น้ำพริกปลากรอบ และ สบู่น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น)2021/11/08SDG 1, SDG 22021-11-08 11:47:00
U2T ต.ทุ่งเตา อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรม การอบรมทำสบู่ฟักข้าวและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์2021/11/07SDG 1, SDG 22021-11-07 13:23:00
ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่วิทยาลัยภาวนาโพธิคุณ2021/11/07SDG 112021-11-07 11:49:00
U2T ต.มะลวน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี จัดโครงการนำองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชนด้วยเทคโนโลยีโดยพัฒนาสัมมาชีพเดิมและสร้างองค์ความรู้สัมมาชีพใหม่ เพื่อเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน2021/11/06SDG 1, SDG 22021-11-06 13:54:00
ร่วมปรึกษาหารือในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและทันยุคสมัยกับสถานการณ์ปัจจุบัน2021/11/05SDG 42021-11-05 12:04:00
U2T ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้า OTOP2021/11/02SDG 12021-11-02 13:40:00
รายงานการใช้งบประมาณในการสนับสนุนผู้ประกอบการ ประจำปี 2562-25632021/11/02SDG 1, กิจกรรม, ประกาศ/คำสั่ง2021-11-02 04:27:00
U2T ต.เกาะพยาม อ.เมืองระนอง จ.ระนอง โครงการผลิตแกงไตปลาแห้งเม็ดมะม่วงหิมพานต์2021/11/01SDG 1, SDG 22021-11-01 11:27:00
กองพัฒนานักศึกษา ขอแสดงความยินดีกับผู้นำนักศึกษาที่ได้รับตำแหน่งในสมาพันธ์นิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มภาคใต้ และมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 25642021/10/29SDG 16, กิจกรรม2021-10-29 16:30:00
U2T ต.พระรักษ์ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร จัดโครงการยกระดับสินค้าทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน และสินค้า OTOP2021/10/26SDG 12021-10-26 12:27:00
U2T ต. ไทรขึง จัดกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสินค้า OTOP ต่อยอดการผลิตภัณฑ์ใหม่ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ และการบรรจุอาหาร2021/10/26SDG 1, SDG 22021-10-26 12:05:00
U2T ต.ทรายแดง อ.เมืองระนอง จ.ระนอง กิจกรรมส่งเสริมสัมมาชีพการแปรรูปผักเหลียงเพื่อเพิ่มรายได้ในชุมชน : น้ำผักเหรียงและผักเหลียงอบกรอบ2021/10/26SDG 1, SDG 22021-10-26 11:48:00
โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในเขตชนบท พื้นที่ตำบลเกาะพะลวย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี2021/10/26SDG 1, กิจกรรม2021-10-26 07:24:13
U2T ต.เขานิเวศน์ อ.เมืองระนอง จ.ระนอง อบรมการพัฒนากระบวนการผลิตและยกระดับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ในพื้นที่เขานิเวศน์2021/10/25SDG 1, SDG 22021-10-25 11:57:00
อนุโมทนาบุญกฐิน วัดสว่างอารมณ์ ประจำปี 25642021/10/24SDG 112021-10-24 12:58:00
U2T ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารทะเลตากแห้ง และการตลาดผ่านสื่อโซเชียล ที่สามารถใช้ในการค้าขายออนไลน์2021/10/22SDG 1, SDG 22021-10-22 13:11:00
มาตรการและแนวทางในการปฏิบัติงานช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 25642021/10/21SDG 112021-10-21 16:02:00
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ร่วมกับสถานทูตสวิตเซอร์แลนด์ โดยกลุ่ม “แซมช่วยสมุย” ขับเคลื่อนศูนย์ประสานงานศิษย์เก่าอำเภอบ้านนาเดิม มอบถุงยังชีพและไม้เท้าให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุอำเภอบ้านนาเดิม2021/10/20SDG 32021-10-20 16:17:00
U2T ต.ลำพูน จัดกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ “ไตปลาแห้งบรรจุขวด”2021/10/16SDG 1, SDG 22021-10-16 11:27:00
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาร่วมกับตัวแทนสถานทูตสวิตเซอร์แลนด์ขับเคลื่อนศูนย์ประสานงานศิษย์เก่าจังหวัดสุราษฎร์ธานี2021/10/14SDG 3, กิจกรรม2021-10-14 13:25:00
วนช.ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว2021/10/14SDG 82021-10-14 13:06:00
U2T ต.พ่วงพรมคร อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมกิจกรรมโครงการยกระดับแหล่งท่องเที่ยวบ่อถ่านศิลาสยามออนไลน์2021/10/12SDG 1, SDG 22021-10-12 12:47:00
U2T ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร จัดกิจกรรม ส่งเสริมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน2021/10/11SDG 12021-10-11 11:18:00
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง วิธีการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษา พ.ศ.25642021/10/10SDG 102021-10-10 14:38:00
วนช.ร่วมต้อนรับ “น้องแต้ว” (สุดาพร สีสอนดี)2021/10/09SDG 32021-10-09 16:43:00
U2T ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรม โครงการเพาะเห็ด เพื่อยกระดับสัมมาชีพครัวเรือนยากจน2021/10/09SDG 1, SDG 22021-10-09 13:56:00
U2T ต.พังกาญจน์ จัดกิจกรรมพัฒนาการปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์เครื่องแกงกะทิ เครื่องแกงพริก และเครื่องแกงส้มหรือเครื่องแกงเหลือง2021/10/09SDG 1, SDG 22021-10-09 13:04:00
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) ได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลกใน THE (Times Higher Education) Impact Rankings 20212021/10/08ข่าว SDGs2021-10-08 08:53:03
U2T ต.ทุ่งเตา จัดกิจกรรมการพัฒนาสัมมาชีพเดิมและสร้างองค์ความรู้สัมมาชีพใหม่ “การอบรมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เครื่องแกง”2021/10/06SDG 12021-10-06 11:04:00
แนวทางปฏิบัติด้านการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 25582021/10/04SDG 52021-10-04 12:04:00
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การขับเคลื่อนการท่องเที่ยวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นิวัติวิถี2021/09/30SDG 82021-09-30 13:39:00
โครงการบริการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี2021/09/30SDG 22021-09-30 11:30:00
วนช.ร่วมลงพื้นที่ออกแบบคู่มือเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ นำร่องเส้นทางอำเภอพนม – บ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี2021/09/23SDG 82021-09-23 14:11:00
โครงการส่งเสริมการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม2021/09/20SDG 1, SDG 22021-09-20 11:42:00
รวบรวมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBooks) และวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (eJounals) สามารถใช้งานได้ “ฟรี” โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งรูปแบบภาษาไทย และภาษาอังกฤษ2021/09/13SDG 42021-09-13 12:46:00
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บุคลากรสังกัดศูนย์คอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากร บรรยายในโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการ Google Apps for Education เพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน” โดยมหาวิทยาลัยทักษิณ2021/09/11SDG 12021-09-11 16:04:00
U2T ต.น้ำรอบ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับสินค้าทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้า OTOP2021/09/10SDG 1, SDG 22021-09-10 14:03:00
หอสมุดกลาง จัดอบรมออนไลน์ให้ความรู้การสร้างบรรณานุกรมอัตโนมัติ และเทคนิคการจัดรูปแบบเอกสาร2021/09/10SDG 42021-09-10 11:57:00
ความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฉบับใหม่ รูปแบบออนไลน์2021/09/10SDG 10, กิจกรรม2021-09-10 10:56:00
โครงการพัฒนาภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนระดับปริญญาตรี2021/09/09SDG 42021-09-09 15:20:00
โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อบรรลุผลการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษมาตรฐาน CEFR2021/09/09SDG 42021-09-09 09:15:00
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวสู่การท่องเที่ยววิถีใหม่ ( SME RESTART )2021/09/06SDG 82021-09-06 14:00:00
U2T ต.บางใบไม้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการค้า โดยการทำน้ำผัดไทย ของวิศวกรสังคม2021/09/05SDG 1, SDG 22021-09-05 10:46:00
มาตรการการปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย (Work from Home) ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)2021/08/31SDG 112021-08-31 15:27:00
มรส. ร่วมยกระดับท้องถิ่น…สร้างแนวทางการพัฒนาตนเองสู่การเลี้ยงชีพเพิ่มรายได้ครัวเรือน พื้นที่อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง2021/08/31SDG 12021-08-31 12:32:00
ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี … นำองค์ความรู้บูรณาการสู่ชุมชนท้องถิ่นส่งมอบอุปกรณ์ 5 นวัตกรรม ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ​ (อพ.สธ.)​หวังให้ชุมชนได้รับประโยชน์สูงสุด​2021/08/31SDG 12021-08-31 12:29:00
‘มรส.’ จับมือ ‘ร้านเตือนใจ’ ค้าปลีกคู่ชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้บูรณาการกับการทำงานจริง (WIL) แก่นักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก พร้อมร่วมกันพัฒนาหลักสูตร งานวิจัย และบุคลากรร่วมกันทุกมิติ2021/08/30Uncategorized2021-08-30 15:11:00
คบว.ขับเคลื่อนศูนย์LLC จัดโครงการเทคนิคและศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน รุ่นที่ 12021/08/29กิจกรรม2021-08-29 18:00:00
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 12021/08/28SDG 82021-08-28 16:34:00
มาตรการและแนวทางในการปฏิบัติงานช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำเดือนกันยายน 25642021/08/26SDG 112021-08-26 16:07:00
วนช.เข้าร่วมรับการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น2021/08/25SDG 42021-08-25 17:00:00
2021/08/25SDG 22021-08-25 16:47:00
อบรมโครงการพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชน2021/08/23SDG 2, SDG 82021-08-23 16:52:00
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 25642021/08/23SDG 42021-08-23 12:11:00
การจ้างบุคลากรจากกลุ่มผู้ที่มีความพิการ ประจำปี 25642021/08/10SDG 102021-08-10 15:14:00
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการผลิตเจลแอลกอฮอล์และครีมกันแดด2021/08/09SDG 3, กิจกรรม2021-08-09 10:34:00
U2T ต.บางไทร จัดกิจกรรมพัฒนาสัมมาชีพของชุมชนบางไทร2021/08/07SDG 12021-08-07 11:20:00
มาตรการและแนวทางในการปฏิบัติงานช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำเดือนสิงหาคม 25642021/08/06SDG 112021-08-06 16:11:00
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บุคลากรสังกัดศูนย์คอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรโครงการพัฒนาสารสนเทศทางการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี2021/08/06SDG 12021-08-06 16:10:00
วนช.ส่งมอบอาหารให้แก่บุคลากรทางการแพทย์2021/08/03SDG 2, SDG 32021-08-03 16:19:00
U2T ต.อรัญคามวารี จัดกิจกรรมสร้างสัมมาชีพใหม่และสร้างองค์ความรู้สัมมาชีพใหม่ “อบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะการทำขนมดอกจอก”2021/08/02SDG 12021-08-02 11:41:00
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่นักศึกษา กศน. และประชาชน เรื่อง กฎหมายกับธรรมมะ โดย พระครูสมุห์ดิษฐภูมิ จิรธมฺโม เจ้าอาวาสวัดประชาวงศาราม2021/07/30SDG 162021-07-30 09:00:00
ธุรกิจอาหาร ช่วยชุมชนพัฒนาฉลากสินค้าและบรรจุภัณฑ์ ยกระดับการแปรรูปวัตถุดิบทางการเกษตรและประมงในท้องถิ่นสุราษฎร์ธานี2021/07/23SDG 1, SDG 22021-07-23 04:03:00
โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร2021/07/20SDG 1, กิจกรรม2021-07-20 10:07:00
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพอาหารแปรรูปเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน2021/07/19SDG 1, กิจกรรม2021-07-19 16:33:00
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องแกงสู่นวัตกรรมและเทคโนโลยีแปรรูปอาหารปลอดภัย2021/07/19SDG 1, กิจกรรม2021-07-19 03:56:00
ม.ราชภัฏสุราษฎร์ เดินหน้าส่งต่อองค์ความรู้สู่ชุมชนบ้านห้วยทรายขานรับ … ต่อยอดแปรรูปผลิตภัณฑ์ยกระดับต้มโคล้งปลาเม็ง-แกงส้มกบพร้อมรับประทาน2021/07/11SDG 12021-07-11 12:40:00
ครงการเสริมสร้างความยั่งยืนชุมชมท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี : การพัฒนาศักยภาพนักการสื่อสารชุมชนเป็นมัคคุเทศก์2021/07/09SDG 82021-07-09 16:28:00
สำนักศิลปะฯ มรส. ชูประวัติศาสตร์-วัฒนธรรมวิธีการย้อมไหมโบราณ ยืน 1 ไม่เป็นรองใคร2021/07/07SDG 42021-07-07 12:35:00
สำนักศิลปะฯ มรส. ชูประวัติศาสตร์-วัฒนธรรมวิธีการย้อมไหมโบราณ ยืน 1 ไม่เป็นรองใคร2021/07/05SDG 4, Uncategorized2021-07-05 13:26:00
การจัดการทางวัฒนธรรม ม.ราชภัฏสุราษฎร์ฯ ลงพื้นที่เกาะพะงัน…นำแนวคิด “Back to the basic” ดึงวิถีการย่างมะพร้าวสู่การท่องเที่ยวพึ่งรายได้ด้วยตนเอง2021/07/03SDG 12021-07-03 12:38:00
หอสมุดกลาง จัดอบรมให้แก่ครูห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน2021/07/01SDG 12021-07-01 12:52:00
วนช.ต้อนรับอำพลฟูดส์ ลงพื้นที่อนุรักษ์มะพร้าวและลิงสมุย2021/06/29SDG 22021-06-29 20:51:00
ประชุมการใช้ระบบติดตามการใช้ยานพาหนะและระบบจีพีเอสสำหรับรถของมหาวิทยาลัย2021/06/29SDG 11, การประชุม, กิจกรรม2021-06-29 10:00:00
ทีม “Agribusiness SRU ล่าฝัน” นักศึกษาสาขาธุรกิจเกษตร คณะวิทยาการจัดการ มรส. ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ในการผลักดันผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ภายใต้แบรนด์ “ทุ่งตาหนอน”2021/06/29SDG 12021-06-29 02:21:00
วนช.ให้การต้อนรับ รมต.กระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมจุดฉีดวัคซีนโควิด192021/06/27SDG 32021-06-27 21:18:00
วนช.เปิดครัว เชฟ จาก โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล สมุย ร่วมทำอาหาร เพื่อส่งมอบกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์2021/06/26SDG 2, SDG 32021-06-26 20:59:00
ประชุมเชิงปฏิบัติการรับนักท่องเที่ยว ภายใต้แผนปฏิบัติการ “Samui+ Model”2021/06/22SDG 82021-06-22 20:41:00
การประชุมหารือแนวทางส่งเสริมการเปิดพื้นที่ท่องเที่ยวนำร่อง สมุย พะงัน เต่า2021/06/19SDG 82021-06-19 21:11:00
การประชุมการแนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยว การเปิดพื้นที่นำร่อง สมุย พะงัน เต่า2021/06/19SDG 82021-06-19 20:31:00
คณะนิติศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตรจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ ให้แก่นักวิจัย เพื่อคุ้มครองสิทธิ ศักดิ์ศรี ความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัครในงานวิจัย2021/06/16SDG 162021-06-16 19:25:00
คณะนิติศาสตร์ มรส. จัดเสวนาทางวิชาการ หัวข้อ “กฎหมายกับความรัก” ทางสถานีวิทยุ (สวท.) สุราษฎร์ธานี เอฟ.เอ็ม. 89.75 MHz. .2021/06/15SDG 162021-06-15 09:00:00
“สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรส. ขอเชิญร่วมปันสุข แบ่งปันน้ำใจ สู้ภัย Covid-19”2021/06/14SDG 2, SDG 32021-06-14 19:36:00
การอบรมตำรับอาหารถิ่นหมู่เกาะทะเลใต้ รุ่นที่ 12021/06/08SDG 42021-06-08 21:07:00
เสร็จสิ้นภาระกิจ หน่วยให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 รอบที่ 32021/06/01SDG 32021-06-01 21:02:00
บุคลากร รพ.สนาม มรส. ร่วมส่งผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 กลับคืนสู่สังคมชุดสุดท้าย2021/05/25SDG 3, กิจกรรม2021-05-25 03:55:00
มรส.เดินหน้าเติมกำลัง ส่งวิศวกรสังคม 82 ตำบล จัดกิจกรรม U2T สู้ภัย COVID (U2T-COVID WEEK)2021/05/23SDG 32021-05-23 09:17:00
เสวนา (ออนไลน์) “สบาย สบาย สไตล์ เพื่อนฝูง เรื่อง ประเพณีชักพระ2021/05/22SDG 42021-05-22 00:03:00
ประชุมร่วมกับนายกเทศมนตรีตำบลขุนทะเลพร้อมทีมงาน ในการร่วมมือวางแผนการพัฒนาพื้นที่รอบบริเวณมหาวิทยาลัย2021/05/19SDG 7, การประชุม, กิจกรรม2021-05-19 09:30:00
เชิญชาวเกาะสมุยฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 192021/05/18SDG 32021-05-18 21:22:00
ประชุมการสื่อสารประชาสัมพันธ์ การฉีดวัคซีนโควิด 192021/05/14SDG 32021-05-14 21:15:00
กิจกรรมพัฒนาภาษาเพื่อเตรียมสอบ TOEIC(On site)2021/05/06SDG 1, SDG 4, กิจกรรม2021-05-06 16:13:00
การอนุญาตให้บุคลากรเป็นคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์จังหวัดสุราษฎร์ธานี2021/05/06SDG 162021-05-06 15:44:00
ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศสนับสนุนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-192021/05/06SDG 12021-05-06 15:28:00
ม.ราชภัฎสุราษฎร์ธานี ลดค่าเทอม นักศึกษา พร้อมขยายเวลาชำระ หวังบรรเทาความเดือนร้อน ในสภาวะโรคโควิด-19 ระบาด2021/05/05SDG 12021-05-05 16:41:00
รพ.สนาม มรส. รองรับผู้ป่วย Covid-19 พร้อมยื่นมือ บริการชุมชนท้องถิ่น เคียงข้างแม้ในภาวะวิกฤต2021/05/05SDG 32021-05-05 16:29:00
โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษด้วยตนเองออนไลน์2021/05/05SDG 42021-05-05 14:09:00
คณะพยาบาลศาสตร์ มรส. ผนึกสรรพกำลัง…หวังผ่อนแรงบุคลากรทางการแพทย์สู้ภัยโควิด 192021/05/04SDG 162021-05-04 16:15:00
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาจัดบุคลากรเข้าพักอาศัยในที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี2021/05/01SDG 112021-05-01 15:21:00
วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว เกาะสมุย มรส. เปิดพื้นที่บริการรับวัคซีนป้องกันโควิด 19 เข็ม 2 มั่นใจกระบวนการตามมาตรการพร้อมยืนยันวัคซีนป้องกันได้2021/04/27SDG 32021-04-27 16:32:00
วนช.เปิดพื้นที่บริการบุคลากรและประชาชนในพื้นที่รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 192021/04/15SDG 32021-04-15 20:45:00
สิทธิการลาและการจ่ายค่าจ้างระหว่างลา2021/04/12SDG 52021-04-12 15:49:00
สำนักวิทยบริการฯ อนุเคราะห์สถานที่จัดสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ก.พ.) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 22021/04/09SDG 12021-04-09 15:36:00
โครงการจัดสอบ TOEIC โดยศูนย์ภาษา2021/04/09SDG 1, SDG 4, กิจกรรม2021-04-09 15:09:00
วนช.สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย2021/04/08SDG 112021-04-08 21:45:00
นิติศาสตร์ มรส.จัดสอนเทคนิคการสกรีนเสื้อกากเพชรเพิ่มรายได้ชุมชน2021/03/29SDG 162021-03-29 09:00:00
“มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเดินหน้าโครงการวิศวกรสังคม มรส. อาสายกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ สู่การสร้างวิศวกรสังคม”2021/03/26SDG 32021-03-26 16:08:00
สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญพิเศษและเชี่ยวชาญ2021/03/26SDG 4, กิจกรรม, ข่าว SDGs2021-03-26 08:30:00
มูลนิธิ ณ ภาฯ ร่วม มรส. ลงพื้นที่หวังชูสมุนไพรขมิ้นชัน-จันทน์กะพ้อ ส่งเสริมการปลูกพร้อมดันมาตรฐาน อย. ขอ GI วิเคราะห์ทางเคมีให้เป็นที่ยอมรับระดับสากลต่อยอดประโยชน์เชิงพาณิชย์2021/03/24SDG 1, SDG 22021-03-24 16:05:00
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรส.ร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๔ เครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๑2021/03/23SDG 32021-03-23 19:53:00
อบรมการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่กับโรงเรียนผู้สูงอายุ2021/03/18SDG 16, กิจกรรม2021-03-18 17:00:00
พยาบาลศาสตร์ มรส. ดันนักจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุ …. หวังสร้างความสุข สร้างคุณค่า สร้างศักดิ์ศรี ให้ตนเอง2021/03/18SDG 32021-03-18 16:03:00
หลักสูตรฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์ เฉพาะภูมิภาค ภาคใต้ รุ่น 22021/03/17SDG 4, SDG 82021-03-17 21:55:00
โครงการศึกษาและส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ2021/03/16SDG 32021-03-16 10:18:00
โครงการค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) สำหรับนักเรียน2021/03/15SDG 42021-03-15 15:47:00
โครงการสร้างเครือข่ายวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ (Research Collaboration with National and International Networking Project Agenda)2021/03/10SDG 1, กิจกรรม2021-03-10 17:00:00
มรส. shake hand การประปาร่วมจัดการน้ำอย่างรู้คุณค่าลดการใช้ทรัพยากรพร้อมสู้ภัยแล้ง2021/03/08SDG 62021-03-08 15:23:00
Demand Side Management : DSMประชุมร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี ร่วมบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า (Demand Side Management : DSM)2021/03/08SDG 7, การประชุม, กิจกรรม, ข่าว SDGs2021-03-08 10:00:00
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครู ตชด.2021/03/06SDG 42021-03-06 15:55:00
คณะวิทยาศาสตร์ฯ มรส.ร่วมพลัง มรภ.สวนสุนันทา ผลิตผู้นำความคิดยุคใหม่ด้านพลังงาน2021/03/05SDG 72021-03-05 16:01:00
สัตวศาสตร์ มรส. ร่วมพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า สร้างจิตสำนึกการช่วยเหลือสังคมและร่วมเป็นจิตอาสา2021/03/04SDG 42021-03-04 15:58:00
การอบรมในหัวข้อ Human Factors and Non-Technical Skills in Aviation – Introduction2021/03/03SDG 42021-03-03 22:02:00
มรส. พัฒนาความรู้ครูผู้รับผิดชอบงานห้องสมุดโรงเรียน ตชด.2021/03/02SDG 42021-03-02 15:52:00
คณะพยาบาลศาสตร์เปิดการอบรมโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 22021/03/01SDG 4, กิจกรรม2021-03-01 16:55:00
พยาบาลศาสตร์ มรส.ผนึกกำลัง รพ.สุราษฎร์ธานี จัดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 22021/03/01SDG 42021-03-01 15:48:00
อธิการบดี มรส. ลุยจริงถึงท้องถิ่น ลงพื้นที่ จ.ชุมพร “พัฒนาทักษะวิศวกรสังคม” เดินหน้าสร้างคน สร้างงาน สร้างรายได้ในชุมชนที่ยั่งยืน2021/02/26SDG 42021-02-26 15:50:00
มรส.ยกทัพจัดอบรม“ทักษะวิศวกรสังคม” ช่วยประชาชนพื้นที่ จ.ชุมพร ลดรายจ่าย พร้อมสร้างคน สร้างงาน สร้างรายได้ในชุมชนที่ยั่งยืน2021/02/24SDG 42021-02-24 15:56:00
มรส. จับมือ ป.ป.ช. สฎ. สร้างจิตพอเพียงต่อต้านทุจริตสู่เยาวชน anti-corruption young leaders2021/02/23SDG 162021-02-23 15:37:00
มรส. ยกระดับเศรษฐกิจแปรรูปเครื่องแกง KAMINYA ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ เร็ว ง่าย สะดวก สร้างนวัตกรรมอาหารสร้างรายได้สู่ครัวเรือนท้องถิ่น2021/02/22SDG 1, SDG 22021-02-22 15:44:00
มรส.จัดอบรม“ทักษะวิศวกรสังคม”เดินหน้าสร้างคน สร้างงาน สร้างรายได้ 3 จังหวัด 82 ตำบล2021/02/21SDG 42021-02-21 15:40:00
ประชุมร่วมกับอาจารย์ภาควิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศภายในมหาวิทยาลัย การจัดการพลังงาน การออกแบบและวางแผนการใช้พลังงานที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ2021/02/18SDG 7, การประชุม, กิจกรรม2021-02-18 09:00:00
มรส. ยกระดับเศรษฐกิจ…ตอบโจทย์วิถีผู้บริโภคยุคใหม่นำวัตถุดิบท้องถิ่นผลิตเป็นนวัตกรรมอาหารสร้างรายได้สู่ครัวเรือน2021/02/10SDG 22021-02-10 15:29:00
พัฒนาระบบ SRU WFH เพื่อสนับสนุนการลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี2021/02/06SDG 112021-02-06 15:47:00
เปิดบริการแล้ว…มุมอินเดียศึกษา Indian studies corner2021/02/05SDG 11, SDG 42021-02-05 14:40:00
วนช.เชื่อมโยงภาคีการท่องเที่ยวเกาะสมุยลงพื้นที่สำรวจเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชนหาแนวร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุย2021/02/03SDG 82021-02-03 21:49:00
พยาบาลศาสตร์ มรส. เปิดตัวคลีนิคอนามัยเจริญพันธุ์ … หวังสร้างครอบครัวสู่การมีบุตรอย่างมีคุณภาพสู่สังคม2021/02/01SDG 32021-02-01 15:18:00
โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 25642021/02/01SDG 112021-02-01 14:04:00
โครงการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลหมู่ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 25642021/01/14SDG 32021-01-14 16:04:00
โครงการบริการวิชาการทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม2020/12/25SDG 22020-12-25 10:53:00
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน กิจกรรม เทคนิคการสกรีนเสื้อ เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน2020/12/22SDG 162020-12-22 09:00:00
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนหมู่บ้านบ้านควนนิยม หมู่ 8 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง กฎหมายยุคดิจิตัลที่เกี่ยวข้องกับประชาชน และสิทธิในการเรียกค่าสินไหมทดแทนของผู้เสียหายในคดีแพ่งและคดีอาญา2020/11/24SDG 162020-11-24 09:00:00
โครงการทำประกันสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล “Viriyah Health Care by BDMS”2020/11/18SDG 32020-11-18 16:21:00
โครงการสนับสนุนค่าครองชีพนักศึกษาจากการทำงาน ประจำปีการศึกษา 25632020/10/30SDG 1, กิจกรรม, ประกาศ/คำสั่ง2020-10-30 10:23:00
โครงการสร้างเสริมสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนและวัด ตามมาตรฐานสธ.2020/10/26SDG 3, กิจกรรม2020-10-26 08:45:00
Education for the SDGs2020/09/16SDG 17, กิจกรรม2020-09-16 14:49:00
โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 25632020/08/20SDG 112020-08-20 14:10:00
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.) ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดึงวัฒนธรรม “มะพร้าวฝังรก” ในอดีตสู่การอนุรักษ์มะพร้าว2020/08/05SDG 16, กิจกรรม2020-08-05 11:28:00
โครงการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)2020/07/12SDG 1, ประกาศ/คำสั่ง2020-07-12 09:25:00
โครงการ “มรส.ส่งเสริมสุขภาพชุมชน ครั้งที่ 1”2020/06/25SDG 3, กิจกรรม2020-06-25 15:53:00
มรส. ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเตรียมวางแผนการสร้างสมาร์ทฟาร์ม โดยใช้ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC)มรส. ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเตรียมวางแผนการสร้างสมาร์ทฟาร์ม โดยใช้ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC)2020/05/31SDG 7, กิจกรรม, ข่าว SDGs2020-05-31 10:00:00
โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน (ครูรัก(ษ์)ถิ่น)2020/03/25SDG 1, กิจกรรม2020-03-25 15:45:00
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กับ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ตามนโยบายการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City)2020/02/18SDG 112020-02-18 10:51:00
มรส.เปิดศูนย์ SCC เร่งส่งเสริมคุณภาพชีวิต นศ.ร่วมหาทางออกทุกปัญหา2020/01/24SDG 3, กิจกรรม2020-01-24 15:52:00
โครงการ มรส. ผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุธรรมชาติ ในโครงการศึกษาและพัฒนาเชิงพื้นที่ มรส.รักบ้านเกิดโครงการ มรส. ผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุธรรมชาติ ในโครงการศึกษาและพัฒนาเชิงพื้นที่ มรส.รักบ้านเกิด2020/01/10SDG 7, กิจกรรม2020-01-10 08:30:00
โครงการ Samui Say no to plastic2019/12/05SDG 17, กิจกรรม2019-12-05 10:43:00
จรรยาบรรณของบุคลากร และนโยบายการบริหารงานบุคคลที่ไม่เลือกปฏิบัติ2019/11/30SDG 10, SDG 82019-11-30 11:56:00
โครงการการติดตามผลการดำเนินงานและรายงานผลการพัฒนารายวิชาสำหรับการจัดการเรียนการสอนในระบบเปิด (MOOC)2019/11/19SDG 4, กิจกรรม2019-11-19 11:37:00
โครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน (หลักสูตร ก.) หลักสูตร ธุรกิจการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว (พุดดิ้งมะพร้าวน้ำหอม ไอศกรีมกะทิสดไข่เค็ม และซีเรียลบาร์มะพร้าว)2019/10/04SDG 1, กิจกรรม2019-10-04 16:07:00
ผู้ประกอบการยิ้มรับแหล่งเงินทุน…มรส.ตอบโจทย์สร้างรายได้ยุค Thailand 4.02019/08/30SDG 1, กิจกรรม2019-08-30 10:22:00
โครงการประชาสัมพันธ์และรับตรงนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ในเอเชีย 6 ประเทศ2019/08/05SDG 1, ประกาศ/คำสั่ง2019-08-05 16:10:00
โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 25622019/06/04SDG 112019-06-04 14:16:00
ข้อตกลงระหว่างธนาคารอาคารสงเคราะห์ กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง การกู้ยืมเงินพื่อที่อยู่อาศัยของข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี2019/06/01SDG 112019-06-01 11:09:00
สวัสดิการที่พักอาศัยของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี2019/05/20SDG 112019-05-20 14:51:00